HEMS-HD™ 全身外骨骼机器人
具备多个主动和欠驱动自由度的增强型外骨骼系统,全新设计的钢性驱动关节,力反馈集成单元和位置反馈单元。多传感器数据融合技术,长效锂电池管理系统,具备力阻抗控制技术
MARIS 远程遥操作机器人
采用高精度传感器采集操作者主动运动数据,操作基于12自由度的主从同构双臂系统
产品
021-80158675
原型
服务与支持
公司
info@ulsrobotics.com
© 2018-2022 ULS Robotics Co.,Ltd. | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 版权所有 |                                            |
|